بی شرف


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
20-Sep-2011
 

اگر ننگ مخالفت سی و سه سالۀ وحوش اسلامیست با تحصیل فرزندان ایرانزمین که به دین از ایران برخواستۀ پُر منفعت و بی آزار بهائیت پای بندند کم نبود؛ حالا میشود ایندست قربانیان جدید را هم اضافه کرد.

"بر اساس حکم جدیدی که به تازگی بر روی پرونده مجید توکلی در زندان افزوده شده، وی از حق تحصیل در زندان محروم شده است و در صورت آزادی نیز حق تحصیل در هیچ یک از دانشگاه های کشور را نخواهد داشت."

به عبارت دیگر؛ به جرم حرف زدن، آن هم حرفهای متین و مستدل که یک ایرانی آزاده در این ویدیو زده؛ به تریش قبای خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر برخورده و اسیر گشته و مادام العمر، تا آخرین لحظه زندگی، هم از تحصیل محروم شده است.

آینده ایران و ایرانی به شکوفایی علمی فرزندان بسیار مستعد ایرانزمین وابسته است. تخریب، محدود و عبوس سازی فضای علمی و محروم کردن مادام العمر از تحصیل ایرانیان در کشور خودشان نشانگر پلشتی ذاتی و عناد وحوش اسلامیست بی شرف با ایران و ایرانی است.

بیدادگری شیوه مرضیه نمی شد
این شهر اگر دادرس و دادگری داشت

اتحاد برای سرنگون کردن وحوش اسلامیست؛ "اصلاح طلب " و غیره تنها راه رهایی است.

تبریک.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
delldaar

Very Cute But..

by delldaar on

Baha’is sacred homeland and place of origin is beloved Iran, Bahaullah and Baha’is were forced to exile by like of yours in 1855, to Ottoman empire and as hard as it seems for you to believe, there was no Israel nor a Zionist regime at that time, in Palestine…so try harder to come up with another stupid allegation about Baha’is..You may want to ask help from bassigi friends in the office


پندارنیک

خدا بگم چیکارت کنه...

پندارنیک


بقول گفتنی آنچنان حالم از ستمی که بر این جوان رفته، گرفته شد که دیگر دل‌ و دماغی برای سر و کله زدن با تو، نازنینِ دل‌، باقی‌ نمانده........ در اون ایران دیروز که ما‌ها توش بزرگ شدیم، و این ایران امروز که این جوان‌ها توش اینجوری داره باهاشون معامله میشه به غیر از خفقان و داغ و درفش چیزی نبوده.......... به امید روزی که آحاد ملت قادر باشن که با توسل به بلوغ فرهنگی‌ نسبت به مخالفین خودشون انعطاف و شکیبایی نشون بدن. فقط اون موقع هستش که ساختار سیاسی، اجتماعی ایران، پذیرای آرا و عقاید گوناگون می‌شه....

قبل از اینکه از خدمتت مرخص بشم...... دین پر منفعت، دیگه چه صیغه‌ای هستش؟ مگه صرافیه؟ امیدوارم هموطنان بهایی ما بزودی بتوانند با کسب حق خودمختاری برای سرزمین مقدس نیاکانی خود، حیفا، طلب قدیمی‌ خود را از دولت اسرائیل دریافت کنند.