ابلهان دوطبقه

Fred
by Fred
22-Sep-2011
 

از شروع آنچه بعداً به بهار عرب مشهور شد؛ وحوش اسلامیست از خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر تا درندگان بسیجی و دیگر از ایندست ابلهان خرفت دو طبقه، حنجره جر داده اند که عنقریب تونس، لیبی و مصر کپی نظام پربرکت خواهند شد.

ناگفته پیداست که از قیام مردم شجاع سوریه حرفی نمیزنند و البته مخالفت از صدر تا ذیل وحوش با برپایی سکولاریزم در همان کشورهایی که ادعا میکنند از نظام پربرکت کپی برداری کرده اند، عدم ادعاهای آنان را ثابت میکند.

یکی از بزرگ عمامه ها اخیراً حرف بامزه ای زده:

" آیت الله نوری همدانی؛ نباید ساکت باشیم که فردی به ملت های منطقه بگوید حکومت لائیک تشکیل دهید."

به عبارت دیگر؛ پس از تجربۀ بیش از سه دهه توحش ذاتی و بی عرضگی در کشورداری وحوش اسلامیست به مباشرت و کارگزاری هواداران شارلاتان علی شریعتی، هوا برای گسترش که هیچ، حتی تداوم ویروس اسلامیست بسیار پس است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
HHH

:)

by HHH on

فقط قول بدین هر کاری می‌کنین حکومتی مثل وحوش صهیونیست به وجود نیارین که فرد جشن بگیره.