سروش


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
08-Dec-2009
 

وسط این هیر و ویر و بزن و بکش و اُن کار را با دانشجویان معترض کردن کاشف به عمل آمد که ای دل غافل چه برداشتهای نابجایی از امور داشتی و چه به نا حق خادمین دانش گستر سرزمین گل و بلبل را به چوب انتقاد راندی.

ای قوم به حج رفته کجائید کجائید

معشوق همینجاست بیایید بیایید

آقا جان اگر آب دستته بگذار زمین و این مصاحبه حضرت عبدالکریم سروش، علی شریعتی ثانی را ببین و با گوش جان بشنو و کیف مرکب بکن که اگر تماشا نکنی نه که نیم بلکه سه چهارم عمرت برفناست . از جمله شکسته نفسی های حضرتش همین نقل قول را داشته باش و برای کل ماجرا به سر منشأ مراجعه کن:

"من به همين کسانی که سوال می کنند گفته ام که شما خيلی وامدار من هستيد. اگر فرزندانتان الان در دانشگاه تحصيل می کنند، ما باعث شديم که اين دانشگاه به لحاظ علمی غنی تر شود، از نظر خشونت خيلی پيراسته تر شود در حد توانايیمان و دانشگاه را بازگشايی کنيم و هر چه زودتر آن را راه بيندازيم و نگذاريم که به آن خواب 20 ساله برود يا اينکه بعضی خواب هايی که کسانی برای دانشگاه ها ديده بودند، تعبير شود. اين کاری است که ما کرديم و زحماتی است که ما کشيديم بدون اينکه ذره ای هم چشمداشت پاداش داشته باشيم."

//www.bbc.co.uk/persian/tv/2008/12/000000_ptv...

//www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/12/091207_a...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
ali hakkak

 

by ali hakkak on

 


MOOSIRvaPIAZ

I dont agree with his views but...

by MOOSIRvaPIAZ on

خوب مگه نگفت میخواستند ۲۰ سال دانشگاهها رو تعطیل کنن و یا از این كه هست بدتر کنن ؟ اگه واقعا راسته كه کار ایشون ستودنیست.


MRX1

Interesting

by MRX1 on

It is interesting that all these islamo creeps can some how get U.S visa any time they want, at the time that Iranian's have such a hard time getting a U.S visa even if their life's are dependent on it!

Another interesting thing with this guy and his ilks are: they always like to blame other people for their conducts (notice how he is passing the blame to  ayat,jalal farsi,etc ) and /or they tell us about some kind of an islam that has never existed through the history of Islam!