آن ۳۷ روز

Fred
by Fred
13-Oct-2011
 

پس از سی و سه سال بربریت بی امان وحوش اسلامیست  به کارگزاری نوچه های شارلان علی شریعتی و در زمانیکه انکار حقایق بجز خدمت به دشمنان ایران و ایرانی دست آوردی ندارد؛ مرور آن۳۷ روز میتواند راهگشا باشد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Of failed opportunists...

by پندارنیک on

 

Ironically, those of us who don't support the notion of the `79 revolution, have no case to support a revolution under any similar conditions now or in the future..........

By the way, calling Ali Shariati a charlatan is unjust and ignorant, to say the least................


Ali P.

If only...

by Ali P. on

...

Ali P.