سردار یاردانقلی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
31-Dec-2009
 

دستگرمی این چند سطر فراز از فرمایشات باجناق رئیس جمهور دلبند جناب سردار سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نظام مقدس و صد البته پر برکت را حظ بصر بفرمایید و بعد از آن عرض کوچکی در قالب پرسش.

" دیگر دوره مدارا تمام شده است و هر کس در تظاهرات های غیرقانونی شرکت کند، با وی برخورد شدیدتری در مقایسه با گذشته خواهد شد.

در تهران، تلاش پلیس برای مقابله با جریانات اغتشاشگر، بر مبنای خشونت حداقلی بود. دیگر با دستگیر شدگان این حادثه و حوادث احتمالی آینده، همچون سابق مدارا نمی شود و تا زمانی که ثابت نشود که دستگیر شدگان جزو افراد مخرب و اغتشاشگر نیستند، در بازداشت هستند.

سردادن شعارهای ساختارشکن جرم و با اینگونه افراد که عملشان محاربه است، برخورد قاطع خواهد شد."

عرض پرسش مآب ذکر شده از این قرار است که این هارت و هورت نیمچه حکومت نظامی گونه و صدور فتوای دینی "محاربه" که جزایش قتل است مگر در کنار تجاوز جنسی به مرد و زن و کودک ایرانی و تعزیرشان که همان شکنجه به لفظ انیرانی است در این سی سال در جمهوری پر برکت جاری و ساری نبوده؟

مگر تحت قیمومیت قاعد اعظم، بزرگ امام امامان، خمینی کبیر و جانشین برحقش خدایگان علی آقا خامنه ای به جز این مردم ایران دیده و چشیده اند که حالا سردار یاردانقلی تهدید به آن کار دیگر میکند؟

از صدر تا ذیل حضرات جمهوری پر برکت کدام کژی و پلشتی نکرده ای برای روز مبادایشان باقی گذاشته اند؟

//www.iribnews.ir/Default.aspx?Page=MainConte...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
pedro

Ahmadi Moghadam, You son of

by pedro on

Ahmadi Moghadam, You son of an arab whore. I can asure everyone that soon you will shove your tongue in your ass and cry for mercy. your rahbar's jet is fuled and money has been stashed ready to go. Are you sure your name is in the list of the passengers? I would check the list today, if I were you. Radan or Tieb may have crossed out your name.

You Nokar Sefat, when your Arbab leave the country and you realize you were left behind do not expect the Iranian to give you Chelo kabab and Doogh.