هتک حرمت ایرانیان

Fred
by Fred
23-Oct-2011
 

خبر تکراری است، بسیار هم تکراری؛ فقط نام قربانی تغییر کرده. ولی چه میشود کرد بجز امید بستن به اینکه تکرار مکررات منفذی به گوشهای ناشنوا باز کند که اینهمه ظلم بی امان به ایران و ایرانی و "هتک حرمت" آنان عاقبت خوشی ندارد.

"دادگاه تجدیدنظر پرونده عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال سیاسی رای دادگاه بدوی را تایید کرده و حکم شش سال زندان او را قطعی اعلام کرده است. آقای تاجیک با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» روبرو شده بود."

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Veiled Prophet of Khorasan

I never did

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

get the idea of "Melli Mazhabi". How did they come up with these ideas and why. Did people not have better things to do than this? Why not do something useful instead of off the wall social theories. 

While Shah was trying to modernize they were plotting. For what: to bring a 6th century fanatic to power. To bring  8 years of war; 99.9 % inflation and thousands of hangings.  Then we could spend decades being the *** hole of the world. 

One benefit of this disaster is I and many others gave up Mazhab. Never again will I follow some 1000+ year old book of imaginary stories. More than one Iranian has given up Islam thanks to the great revolution.


fozolie

Congratulations to all supporters of the Izlamic Charlatans

by fozolie on

or the oxymoronic mellt mazhabi type. Hard to get the genie you released back in the bottle? Eyh Pendar? What witticism (NOT!) do you have now? 

Mr. Fozolie