دل نگران مجاهدین خلق

Fred
by Fred
01-Nov-2011
 

بنی آدم اعضای یک پیکرند؛

شمارش معکوس برای ٣٤٠٠ ساکن شهر (کمپ) اشرف در عراق آغاز شده؛ تا پایان امسال، یعنی کمتر از دو ماه دیگر، باید بروند، کجا، خدا میداند.

دیروز در کنفرانس خبری در بغداد؛ هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق در کنار علی اکبر صالحی، هموطن و همتای خود که در ایران مستقر است دوباره بر عزم دولت عراق مبنی بر اخراج مجاهدین تا پایان امسال تأکید کرد.

در خاطرۀ مردم ایران مجاهدین سابقه خوبی ندارند و محتملاً سرنوشت شوم آنان مایۀ خوشحالی بسیاری نیز شده است.

در سی و سه سال حاکمیت حضرات اسلامیست؛ ایران و ایرانی عریان شدن روی پلید انتقام کِشی را دیده و میبیند. آنانی که ایرانی آباد و آزاد میخواهند میدانند که انتقام کشی در آن جایی ندارد، قانون و آن هم قانون وضع شده توسط نمایندگان منتخب مردم است که همه باید پاسخگوی آن باشند.

دل نگرانی برای عاقبت مجاهدین در اشرف؛ دل نگرانی برای سرنوشت ایران است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Mash Ghasem

هشدار نمايندگان پارلمان اروپا

Mash Ghasem


هشدار نمايندگان پارلمان اروپا درباره وقوع "فاجعه انسانی" در قرارگاه اشرف .................................... در تقاضا‌نامه‌ی نمايندگان پارلمان اروپا همچنين گفته
شده، چون کميساريای عالی کمک به آوارگان و پناهندگان وابسته به سازمان ملل
متحد نياز به وقت بيشتری برای مصاحبه با ساکنان کمپ اشرف دارد تا درباره
آينده آنان تصميم بگيرد، نمايندگان پارلمان اروپا از دولت آمريکا و سازمان
ملل متحد خواسته‌اند به عراق فشار آورند که تاريخ بستن قرارگاه اشرف را به
تعويق بيندازد تا همه ساکنان اين پايگاه بتوانند به کشوری ديگر منتقل شوند.  
//www.roshangari.net/as/sitedata/201111011650...

Mash Ghasem

There's a very simple solution to Camp Ashraf: UN interviews of

by Mash Ghasem on

all the residents. That is, unconditional interviews with no big brothers around. Whoever wants to leave will go, and others who stay will face the consequences.


Maryam Hojjat

Well said Blog

by Maryam Hojjat on

Thanks for reminding us of plight of these naive Iranians.