نامه پشیمانی ٧ ملی-مذهبی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
06-Nov-2011
 

پند دادن ابراهیم یزدی به "برادر در اسلام" راشد الغنوشی رهبر اسلامیستهای تونس راه را برای همفکران باز کرد.

هفت تن از هواداران نستوه "مردمسالاری دینی" و معتقد به دموکراسی پذیر بودن "اسلام " یعنی، دین، که دو سه تُن کاغذ در این باره سیاه کرده­اند، در نامه­ای به رهبران مصر و لیبی و تونس از جمله میگویند:

"ملت مسلمان ایران بر اساس وعده های رهبران دینی در جریان انقلاب، همه آرزوهای خود را در حکومت دینی جستجو می کرد، اما سی و سه سال تجربه تلخ و ناگوار نشان داد که چون دین و حکومت و قدرت در هم آمیخت، به صورت گریز ناپذیری دین به ابزاری در دست صاحبان قدرت بدل می شود. این را تاریخ نظام های مذهبی و متکی به دین بارها نشان داده است. چرا که به گواهی تجارب تاریخی «حکومت دینی» به زودی به «دین حکومتی» تبدیل می شود و این تبدل در فرجام یعنی تباهی دین و حکومت و دنیای مردم. "

به عبارت دیگر؛ فعالان "ملی-مذهبی" هوادار شارلاتان علی شریعتی میگویند پس از سی و سه سال زور بیخود زدن و ایران و ایرانی را هزینه این زور زدن کردن به حقیقت تاریخی پی برده اند.

چه خوب؛ ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. زمان ثابت خواهد کرد که واعظ غیر متعظ هستند و باز هم به فرمایشات در مورد "مردمسالاری دینی " و همخوانی "اسلام " با دموکراسی ادامه میدهند یا حقیقتاً به آنچه به دیگران پند میدهند باور پیدا کرده­اند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
religionoutofgovernment

Democracy, secularism and the rule of law

by religionoutofgovernment on

I echo what Roozbeh said:

Vast Majority of Iranain people today demand only one form of "Democracy", that is the "Democracy of People", by the people, for the people. Nothing more, nothing  

However, I will also add that in this democracy, people also want a separation of religion and state forever, and also want implementation of the constitution and the rule of law. 

Therefore, those ex-members of the regime who are now opponents, should have guaranteed political, economic and personal rights. Although, they should be subject to the law for any crimes committed anytime in the past. I am saying this despite the fact that I personally despise them.


Roozbeh_Gilani

"Islamist Democracy"

by Roozbeh_Gilani on

The fact that after 32 years of Murder, Rape, Torture and theft all in the name of "Islam", there exists individual who still talk of "Islamic Democracy", simply speaks of total lack of shame and honesty on the side of the chrlatans who still try to find an iota of goodness about the Fascistic MI6/CIA sponsored ideology  of the "political Islam" and it's "founders", likes of murderer Khomeini and the gullible ali shariati .

Unknown to elderly west residing Iranians who left our beloved homeleand as the first bullets were being fired 32 years ago, The vast majority of the Iranian people have now utterly rejected this most reactinary slogan of "Political Islam". Vast Majority of Iranain people today demand only one form of "Democracy", that is the "Democracy of People", by the people, for the people. Nothing more, nothing less.


G. Rahmanian

Tavana:

by G. Rahmanian on

If you strip them and their discourse of all those metaphors and monikers, they won't be funny enough to laugh at.


Tavana

Let's Celebrate!

by Tavana on

Let us dump all these BS's of 'Melli Mazhabi', 'Mardom Salari Deeni', 'Deen Hookomati', & etc. in the 'landfill our minds' forever and on this special day of 'sacrifice' let us remember all those who sacrificed their lives for the sake of GOD and for the benefit of their fellow human beings all over the world. 

When the heart weeps because it has lost, the spirit laughs because it has found. And out of such 'live' spirit only the compassion and the loving kindness are invincible, and without any limit!!

 


پندارنیک

کرده­اند....نامه­ای

پندارنیک


Is it you....or the "space" bar has broken?................If it was called " land " bar then you would've probably pushed it more firmly :)

btw, Shariati was no charlatan........bite your tongue........


G. Rahmanian

خوشا به حالشان

G. Rahmanian


خوشا به حال انكه گوساله امد و گاو رفت! بيچاره ملتي كه اينان رهبرانش باشند.