شیر زن ٦۰ ساله

Fred
by Fred
20-Nov-2011
 

دو روز دیگر میشود دقیقاً سیزده سال؛ ایرانیان که جای خود دارند، کمتر ایران دوستی میشود پیدا کرد که با شنیدن خبر آه از نهادش بر نیامده باشد.

اول آذر ١٣٧٧ مأموران رسمی نظام پربرکت وارد منزل شیر زن ٦۰ ساله و راد مرد ٧٠ ساله شدند و آندو را دشنه آجین کردند.

نام خوش آهنگ پروانه اسکندری و همسر او، داریوش فروهر، در فهرست بلند بالای پیشمرگان آزادی ایران و ایرانی به ثبت رسیده است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Masoud Kazemzadeh

Thanks; Excellent Video

by Masoud Kazemzadeh on

Dear Fred,

Thank you for posting this blog and video.

Masoud

 


G. Rahmanian

Someone Once Said:

by G. Rahmanian on

Someone Once said: "You see these west-residing sick individuals who still, after all these years, support the criminal regime and use every opportunity to attack the opposition forces? They do so not only for the financial incentives involved, but because they enjoy it, too." He said, "They're mostly the type who were brought up in homes where strangers visited their mothers while the fathers were at work!" He added, "Such entities suffer form a combination of inferiority and guilt complexes." And he also claimed, "Many of them end up committing suicide."


پندارنیک

Of martyrs....

by پندارنیک on

 

 

یکی‌ از مختصات پلید رژیم‌های دیکتاتوری اینست که دشمنانشان، با توسل
به تساهل افکار عمومی‌ تبدیل به قهرمان ملی‌ میشوند......ایکاش دست خون
آلود جانیان اهریمن صفتی که این دو بزرگوار را با قساوتی ددمنشانه که نظیرش
را  تنها در اساطیر میتوان یافت، هلاک کردند هرگز به ساحت پاکنهاد این دو
عزیز نمیرسید............که شاید روزی فرصتی میشد تا از "داریوش" بپرسیم که
از کار و کارگری چه می‌دانست که وزیرش شده بود؟