خدا کنه به ایران حمله کنند

Fred
by Fred
22-Nov-2011
 

از آرزوی­های بزرگ شما چیست؛ صلح بر روی کره زمین، پایان گرسنگی انسانها و مرگ و میر کودکان در جهان؟

سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه اظهار داشت:

"از آرزوهای بزرگ ما این است که آنها دست به این کار بزنند چون خیلی وقت است انرژی نهفته‌ای وجود دارد که علاقه‌مندیم آن را خرج کنیم و دشمنان اسلام و مسلمین را برای همیشه به زباله‌دان تاریخ بفرستیم.

به عبارت دیگر؛ پرهیز از جنگ و جلوگیری از ویرانی هرچه بیشتر ایران "از آرزوهای بزرگ" جناب حاج آقا سردار حاجی زاده نیست، بل، "انرژی نهفته­ای" که خیلی وقت است وجود دارد را میخواهند خرج فرستادن "دشمنان اسلام و مسلمین برای همیشه به زباله‌دان تاریخ" کنند.

آیا بهتر نمیباشد حاج آقا سردار و دیگر اسلامیستها "انرژی نهفته" را خرج بازسازی ایرانی که در طول سی و سه سال ویران کرده­اند کنند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
vildemose

  "خدا کنه به

vildemose


 

"خدا کنه به ایران حمله کنند. از آرزوهای بزرگ ما این است که آنها دست به این کار بزنند چون خیلی وقت است انرژی نهفته‌ای وجود دارد که علاقه‌مندیم آن را خرج کنیم و دشمنان اسلام و مسلمین را برای همیشه به زباله‌دان تاریخ بفرستیم".

 

//www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900825001429


 

 

 

"It is the chain of communicat­ion, not the means of production­, that determines a social process."

-- Robert Anton Wilson