دو صد لعنت بر مصلحت ایرانیان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
30-Nov-2011
 

کمتر ایرانی پیدا میشود که دروغ مصلحت­انگیز نگفته باشد. ولیکن وقتی این امر به حرفه خبرنگاری که برای دستیابی و تداوم دموکراسی حیاتی است تسری داده میشود، آنچنان که در ایران میباشد، نتیجه­ای جز شراکت در تداوم فاجعه ندارد.

مسئله جدید نیست؛ ولیکن در عصر اطلاعات و دسترسی به منابع گوناگون خبری؛ بیشر خودنمایی میکند.

نگاهی حتی گذرا به نشریات اینترنتی و دیگر رسانه­هایی که "اصلاح طلبان" پس از شکست در دعوای درون نظام پربرکت و هجرت داده شدن به جهان آزاد و به کمک امداد­های غیبی مالی به راه انداخته­اند این موضوع را بهتر روشن میکند.

متأسفانه روزنامه نگاران و خبرنگارانی که اکنون در هجرت برای طیف "اصلاح طلب" کار میکنند؛ در دنیای آزاد و ایمن از یوغ اختناق و وحشیگری های نظام پربرکت، هنوز عادت مصلحت­اندیشی در ایران را ترک نکرده­اند.

اوضاع اسفبار ایران تا زمانیکه مصلحت­اندیشی عده­ای جای اعتماد به خرد و عقل سلیم جمعی ایرانیان را میگیرد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

تبریک

پ.ن. نگاه کنید به اینجا و اینجا


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Tavana, Well said

by Maryam Hojjat on

Excellent.


Tavana

لعنت و لعنت بر هر نوع دروغ!

Tavana


"کمتر ایرانی پیدا میشود که دروغ مصلحت ­انگیز نگفته باشد.!!!"
اینهم یکی دیگر از نشانه های افتخار ما ایرانیان. دروغ و کتمان حق به هر صورت و شکلی غلط است و غلط. حتی یک دروغ کوچک مصلحتی هم اعتبار یک شخص را برای همیشه از بین میبرد هنگامی که حقیقت بر ملا شود. و همین دروغگویی بر اساس مصلحت است که مملکت را به این شکل در آورده و دیر یا زود آنرا به نابودی کامل خواهد کشاند بدون هیچ شک و تردید.

تسلیت