جایزه نوبل زن خودفروش یمنی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-Dec-2011
 

"خود فروشی به سبک زن یمنی!

خانم یمنی کاش میفهمیدی که انقلابی با دل پاک و ناشناخته ماندن بهتر است از مشهور شدن اجاره ای است.

واقعاً تعجب کردم وقتی زن یمنی صحبت های مولا علی را دزدید و از قول فرد دیگری گفت که وی حتی کوچکترین خطبه مکتوبی نیز ندارد.

آن دو نفری هم که از اضافه وزن رنج می بردند اصلا حرفی به زبان نیاوردند و خانم یمنی نیز به جای انتقاد از رفتار علی عبد الله صالح فقط از بشار اسد حرف زد و گفت که دولت سوریه یک دولت محارب با خدا است."

بهانۀ دهان دریدگی نشریۀ نظام پربرکت به بانو توکل عبدالسلام خالد کَرمان؛ یکی از سه بانوی برندۀ امسال جایزه صلح نوبل؛ البته آن دو بانوی دیگر هم از مراحم اسلامیستهای زن ستیز بی نصیب نمانده­اند؛ استفاده از " صحبت های مولا علی" و نسبت دادن آن به حضرت عمر است.

اینکه نقل قولی که بانو کَرمان بکار برده از حضرت عمر بوده و یا آنگونه که بیش از چهارصد سال بعد از فوت حضرت علی، در کتاب نهج البلاغۀ شریف رضی نوشته شده ، مورد این چند سطر نمیباشد.

دلیل حمله به بانو کَرمان؛ انتقاد ایشان از بشار اسد بوده که به مذاق حضرات نظام پربرکت که متحد و همدست آن سوری کَش بعثی میباشند خوش نیامده.

تبریک

پ.ن. نظرات بانو کَرمان در بارۀ دیکتاتور عبدالله صالح در اینجا.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

جزیه حقگویی!

Tavanaو مقایسه کنیم گفتار این بانوی یمنی را که طعم حبس و زندانی شدن را کشیده و از افشای حق وحشت ندارد با بانوی شیر دل!!! ایرانی شیرین عبادی که انگاری جایزه لاتاری برده و بجای ابراز حقیقت از باد و آسمان میگوید و اعتراض خود به نظام پر عظمت و پر از حتک حرمت را با برداشتن روسری از سر و آرایش صورت نشان میدهد!!!

حق را چه علی گوید و چه عُمر و چه زن یمنی

بارش کنند تهمت و حتک حرمت وافترا صد خرمنی 


تسلیت با عرض ادب بسیار البته!