فضولی موقوف

Fred
by Fred
07-Mar-2010
 

 

 

حتی قرائت مواد کج و معوج قانون اساسی جمهوری پر برکت هم به مذاقشان خوش نیاید


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred