بازجویان عزیز

Fred
by Fred
03-Aug-2009
 

شادروان سیرجانی: "بازجوی عزیز"

ابطهی: "من با بازجویم دوست بودم"

عطریانفر: "این برادرانی که با ما دم خور بودند، گفتگو میکردیم، مثل جنس خود ما هستند" 


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Ostaad

One of the demonstrators in Tehran was holding up a sign that...

by Ostaad on

read, "Daneshgaah-e Evin Daaneshjou Mipazirad!" (Evin university is accepting new students)

Evin U. "professors" specialize in "one-on-one tutoring" that takes place in your own "solitary" classroom.


Babak Khorramdin

بشتابید!

Babak Khorramdin


ثبت نام دوره های تابستانی زندانهاي كشور آغاز شد! (طنز) 


"Better to live for just a single day as a ruler than to live for forty years as an abject slave."

.B.K

 


fozolie

چه شکنجه آی؟ باغ به این قشنگی، هم آب خونک دارند هم کاهو با

fozolie


سکنجبین

Mr. Fozolie