تماشای جاندادن محارب با خدا

Fred
by Fred
09-Mar-2010
 

بنا به آگهی تبلیغاتی قوۀ فدر فدرت قضائی نظام پر برکت آنانیکه تا کنون فقط در کتب تاریخی راجع به از بین بردن دشمنان خدا و رسول خدا (ص) خوانده بوده اند در روز شنبه بخت یارشان خواهد بود و میتوانند در اهواز تماشاگر جان دادن  یکی از آنها باشند.

//www.poolnews.ir/fa/pages/?cid=17065


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred