لات بازی

Fred
by Fred
16-Jan-2012
 

دیروز نماینده نظام پربرکت مسلمین در اوپک؛ حاج آقا محمد علی خطیبی، از جمله گفته:

"اگر کشورهای نفتی حاشیه خلیج‌فارس، برای جایگزینی نفت ایران چراغ سبز نشان دهند، هر اتفاقی که بیفتد این کشورها عاملان اصلی اقداماتی هستند که برای تحریم نفتی ایران انجام می‌شود.

اگر همسایگان جنوبی ما با استفاده از جایگزینی نفت شان به جای نفت ایران، با کشورهای ماجراجو همکاری کند این کشورها هم در حوادث بعدی شریک هستند."

به عبارت دیگر؛ تهدید میکنند که تنگه بین المللی هرمز را میبندند.

بر خلاف دستور قانونی شورای امنیت به برنامه تسلیحات هسته ای ادامه میدهند.

به دیگران هم امر میکنند که درصورت امتناع "کشورهای ماجراجو" به ادامه خرید نفت غصبی از نظام پربرکت مسلمین؛ حق ندارند به آنها نفت بفروشند.

سئوال:

آیا رژیم ایرانی کُش که ایندست لات بازی، قمه کشی، جنگ طلبی و تعیین تکلیف در خلیج فارس میکند، زده به سیم آخر؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred