یک پیروزی دیگر ارتش


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
16-Mar-2010
 

در طول سی و یکسال حاکمیت نظام پر برکت اسلامیست های تجاوز گر جنسی بر ایران و ایرانی یکی از نماد های بارز آنها ضعیف کشی بوده است. هر چه طعمه ضعیف تر، اشتها و غلیان وحشیگری حضرات بیشتر. طرفه آنکه نه تنها از این عمل شنیع که ریشه در عقاید بدوی آنها دارد خجل نیستند، بل آنرا دستمایۀ کرکری خواندن نیز میکنند.

در نظر بگیرید یل و کوپال نظامی را که "پاسداران حریم ولایت " آن دستگیری یک مشت ایرانی یک لا قبای درد بشر داشته را "تکمیل نمایش اقتدار خویش " میداند و تجاوز به عنف مرد و زن و کودک ایرانی را پیروزی بر دشمن.

این هم اعلامیۀ "ارتش سایبری" سپاه ظفرمند پاسداران نظام پر برکت و فخر فروشی سایت رسمی دولت:

"در پي انهدام شبكه هاي جاسوسي و سازمان يافته جنگ سايبري امريكا، پاسداران حريم ولايت در تكميل نمايش اقتدار خويش، تعداد 29 سايت متعلق به شبكه جاسوسي مذكور را كه با پوشش دروغين فعالين حقوق بشر فعاليت مي كردند منهدم كردند. البته اقدامات امريكا در جنگ سايبري گسترده بوده و ممكن است فعاليت هاي ديگري نيز براي بازيابي اين سايت ها انجام شود."

//dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=187803
//www.gerdab.ir/fa/pages/?cid=628


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred