آمریکا غلط میکند


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
05-Apr-2010
 

از نخستین روزهای استقرار نظام پربرکت در ایران شعار نویسی خصوصاً واژگان صادره شده توسط قبلۀ آمال اسلامیستها "امام خمینی " بر در و دیوارهای عمومی رسمی جا افتاده شده است.

گرچه آن ایرانی کُش در دُر افشانی لات منشانه ید طولایی داشت ولیکن " آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند " از کلمات قصار بجا ماندۀ " خمینی کبیر " است که نه تنها اسلامیستهای هار را نشئه جاودانه کرده، آرام بخش یهودستیزان است و قند در دل چپولان کاپیتالیست وطنی آب میکند.

نا گفته نماند که راز اینکه چرا حضرات ایرانی کُش حرفه ای بودجه های هنگفت صرف مشاطه گران و لابیستهایشان میکنند تا آمریکا را از خر شیطان پیاده کرده و دست از "هیچ غلطی " بردارد را همه دانند.

نفت شیشۀ عمر نظام تجاوز گران جنسی حاکم بر جان و مال ایران و ایرانی است. قانون تحریم نفتی که در دوران ریاست جمهوری کلینتون به تصویب رسیده کارد را به استخوان ایرانی کُشان حرفه ای رسانده. قرائن و شواهد موجود نشانگر شدت بخشیدن به غلط کردن از سوی آمریکا است و اگر به همین منوال به پیش رود دیر نخواهد بود که حضرات را به همانجا بفرستد که عرب نی انداخت.

در راستۀ برقراری صلح در منطقه و پیشگیری از جنگ مورد علاقۀ اسلامیستها، تحریم خرید نفت به خون ایرانی آلوده به قول آقایان اوجب واجبات است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred