ایرانیان هیچ غلطی نمیتوانند بکنند

Fred
by Fred
09-Feb-2012
 

بنابر تخمین خود نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، حدود پنج میلیون ایرانی مهاجرت کرده اند.

رسم بعضی ها شده که مرتباً میگو یند، نقل به مضمون: ایرانیان خارج از کشور که در موقعیتی نیستند و اعتباری در عرصه سیاسی ایران ندارند که کاری انجام بدهند. مردم داخل میدانند که چه کنند و که را میخواهند.

به عبارت دیگر؛ با استفاده از الفاظ "امام راحل" مسلمین حکومتی؛ آن پنج میلیون ایرانیان که بخاطر ٣٣ سال حاکمیت ظالمان "اصلاح طلب" و غیره مجبور به مهاجرت شده، هیچ غلطی نمیتوانند بکنند الا فال گوش نشستن به دریافت درخواستهای مردم گرفتار در ایران.

در اینجاست که ظرافت و حکمت این رسم آشکار میشود، خوشبختانه ایرانیان درون مرز نمایندگانی دارند که نیازهای آنها را به خارج رله میکنند.

از عجایب روزگار آنکه؛ رله کنندگان صحبت از نیازهایی میکنند که کپی مطابق با اصل خواسته های جناحی از رژیم است که در جنگ بر سر قدرت و ثروت شکست خورده و به خارج هجرت داده شده تا تدارک بازگشت به قدرت را بچیند.

عجب رسوم مرضیه ای دارند این "اصلاح طلبان".


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

ایرانی نمای تبهکار

Demo


از ایرانیان ایرانی نمای تبهکار هم بگیم که برای دخالت خارجی در مملکت برای برانداختن رژیم نذر ونیاز کرده و گوسفند قربانی میکنند. ککشان هم نمیگزد که بعد از آن چه اتفاقی بیافتد. عقد های کهنه های درون را هم بصورت ننه غریب های گوناگون بشگل بلاگ و کامنت و غیره در سایتهای «اشکهای تمساح، گرگ در لباس گوسپند، روباه و دُمش، و خیانت در امانت پست میکنند.


Fred

jmyt17

by Fred on

The point is about the shenanigans by the foot soldiers of the defeated faction in the fight over power and wealth in the Islamist Rapist Republic (IRR).

These propagandists claim Iranians in the millions outside the country cannot do a thing except to facilitate what “people inside “want.

And it so happens these same propagandists know exactly what people want, which is supporting the losing faction of the Islamist Rapists headed by the suspects in crimes against humanity, Mousavi and Karubi who are fronts for Rafsanjani.

 BTW, the source of funds which is supporting the paropaganda outlets and many of these new immigrants to the West who do not work for a living will answer many questions.

.


jmyt17

Tell me or us your point!!!

by jmyt17 on

What is your point?

 


Maryam Hojjat

Reformist are Also Khaenin e IRAN Zamin like

by Maryam Hojjat on

Akhoonds & their thugs running IRR.