قتل سلطان پورنو ایران

Fred
by Fred
17-Feb-2012
 

پیشتر چند سطری در باره تأیید حکم اعدام سعید ملک پور، برنامه نویس کامپیوتر مقیم کانادا تقدیم شد.

او برای عیادت پدر بیمارش که در زمان محبوس بودن سعید از قید حیات رهایی یافت، به ایران رفته بود.

اکنون خبر میرسد که "حکم" سعید به " اجرای احکام" ارسال شده؛ یعنی منتظر قتل است.

"جرم" سعید که او بار ها انکار کرده، آنگونه که مجریان "عدل علی" که در دروغگویی ید طولایی دارند اعلام کرده اند؛ طراحی برنامه کامپیوتری بوده که سایتهای پورنو ایرانی از آن استفاده کرده اند.

قتل قریب الوقوع یکی دیگر از فرزندان ایرانزمین به خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر تهنیت عرض میشود. ایزد منان، آقا مصطفی، مسعود، میثم، بشری و هدی را برای ایشان و خجسته خانوم نگه دارد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Roozbeh_Gilani

Demo: are you actually missing the clear point of this blog?

by Roozbeh_Gilani on

That execution of this man is wrong, regardless of where we stand on the subject of pornography?  That the capital punishment-which is fortunately  being completely banned in  increasing number of countries- can only be applied in extreme cases of murder and such???

BTW, if you believe that self immolation is a "heroic act", why dont you go ahead and do one yourself? 

"Personal business must yield to collective interest."


Demo

Iranian Pour-No King?

by Demo on

 

 

Let's just for a minute compare the heroic? acts of this Iranian king? in spreading pornography with the self-immolation act of the Tunisian hero, Mohmed Bouazizi, leading to his country rise up of 2 years ago?

Nothing further to add, Your Honor!


jmyt17

قتل سلطان پورنو ایران

jmyt17


Hope they can find a way to save his life.Khomeini a piece of dirt in Iranian history, time is just around the corner, waiting for you and your supporter, the day which all of you will hide like a RAT.You and rest of you look like your dirty religion.

Why your suppoetr not telling you whta the rest of Iranian telling you who you are??

Just like a RAT.