دختران میرحسین موسوی خامنه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
02-Mar-2012
 

زهرا، کوکب و نسترن، دختران میرحسین موسوی خامنه، نامه سرگشاده ای بمناسبت سالروز تولد پدرشان منتشر کرده اند. در بخشی از آن آمده:

"با هم همگی فریاد کشیدیم و سلام کردیم. با هم حالمان را گفتیم که خوب است و سلام گرمی که به مهر از یاران رسیده بود را فریاد کردیم با امید اینکه شاید از دیوارها و میله بگذرد و شاید آنجا باشید و بشنوید. بر سرمان ریختند. نگهمان داشتند. در سرمای شب پاستور دستهایمان را بهم دادیم بچه های ترسیده‌ی کوچک را بین حلقه‌امان نگه داشتیم و ایستادیم."

اینکه پس از سرنگونی رژیم مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن؛ میرحسین موسوی خامنه، باید برای تحقیق در مورد نقشش در جنایت علیه بشریت به دادگاه لاهه برده شود با حق دیدار فرزندانش با او دو امر مجزا میباشند.

او و همسرش از نگاهداری در خانه و هزاران هزار زندانی عقیدتی اسیر در زندانها و سیاهچالهای نمور رژیم باید فوراً آزاد شوند.

دختران میرحسین موسوی خامنه نیز با گردهمایی با بیشمار فرزندان قربانیان رژیم در طول سی و سه سال حاکمیت که شامل آن هزاران قتل عام شده در دوره هشت سالۀ نخست وزیری پدرشان میشود میتوانند دوری موفتی او و مادر را تا حدودی قابل تحمل کنند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Iranboy

New Haji-Agha

by Iranboy on

There was a guy by the name "Haji-Agha". He was also like you, making no sense with awful writting skills. I think he is reincarnated into you!