خودفریبی و رأی دادن خاتمی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
03-Mar-2012
 

دیروز نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره بازی "انتخابات" داشت.

از میون خودشون یه گله نرینه و چند رأس مادینه دست چین میکنن بعد میگن از میون اینا انتخاب بکنین.

خدا ساله که از این بازی های آفتابه لگن هفت دست، شام و نهار هیچی داشتن.

حرف اول و آخر را خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر که غیر منتخب مردم و مقامش مادام العمره میزنه و تصمیمات بقیه یک پاپاسی ارزش نداره.

به عبارت دیگه؛ بازی انتخابات برای مشروعیت بخشیدن به رژیم خدایگانه و بس.

تنها فرقی که اینبار داشت؛ اعلام رسمی تحریم بازی این دفعه از سوی جناح تاریخ مصرف گذشتۀ "اصلاح طلب" رژیم بود.

حیونکی "اصلاح طلبان" فکر میکردن که میتونن با تحریم خودی نشون بدن که خبر رسید ای دل غافل چه نشستی که نماد "اصلاح طلبی" حاج آقا سید محمد خان خاتمی نیش تا بناگوش واز با یکی از داداشاش رفته و رأی داده، یعنی برای چندین و چندمین بار دهن کجی به هواداران.

این امپراتور "اصلاح طلبان" هم لخت است؛ دیگر دخیل بستن به او و تعابیر دلبخواه از حرفهای دوپهلویش بیرون کشیدن تداوم خودفریبی است.

زمان آن رسیده آن بخش از "اصلاح طلبان" که بجای پاسداری از بیضۀ مربوطه، منافع ایران و ایرانی برایشان اوجب واجبات است هم به هواداران سرنگونی کلیت رژیم ایرانی کُش و ایران ویران کُن بپیوندند و جزئی از راه حل مسئله شوند.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

هوای ولایت کبیر!

Demo


حقا که کلمه «هوادار» نماینگر تعلیمات اخلاقی و بخصوص دینی جامعه ماست که پادر هواست وباریشه کهنه و پوسیده چند قرنی خود بجایی بند نیست و با هوا و هوس یک حکومت مستبد و هواپرست و توسط قلیلی «هوادار» خود هوای مملکت را از درون و بیرون آلوده کرده و میکند. هوای پیروان حق و عدالت را هم درون سلولهای زندان تنگ کرده و یا آنها را در هوا دار میزند. و در چنین آب و هوایی تفاوت بین هوادارن ولایت صیغه ای و هواداران غیر ولایت (با هر عنوان و صیغه ای) حکایت یک بام و دو هواست و ملال آورست و هوا گیر. وشاعر حوّاشیفته بیدلیل نسروده که میان بام نَفس تا بام حق تفاوت از زمین تا کهکشان است. 


jmyt17

Respect

by jmyt17 on

Khatami shame on you and rest of all akooned like you.You are all born like a rat, or PIG or Ammame besar.Have  a respect for yourself and your family. Your religion is a peace a sheet like you and rest of you.

 


پندارنیک

الله اعلم

پندارنیکG. Rahmanian

اين اخوند دجال ادم بشو نيست

G. Rahmanian


It would be uncharacteristic of such traitors not to vote! He cannot and will not change, no matter what.