خودسوزی و انزجار از اسلام

Fred
by Fred
03-Mar-2012
 

"ما به اسم اسلام در این سالهای پس از انقلاب آدم کشته ایم و اموال مردمان خود را غارت کرده ایم و زندانهای خود را از مردم معترض پُر کرده ایم و به اسم اسلام بر جهل مردمان خیمه افراشته ایم و.... آیت الله های ما به کدام افق خیره مانده اند تا مگر فرصتی پدید آید و این غبار نفرت و انزجار از اسلام روفته گردد؟

بله، من به زودی خود را به آتش خواهم کشید..."

این حرفهای یک ضد انقلاب نیست؛ سخنان یک اسلام ستیز نیست، محمد نوری زاد، تا همین اواخر، از خودی ترین خودی های رژیم بود که سالها در جبهه جنگ با عراق بوده و چندین برادرش در آنجا کشته شده اند.

لُب کلام، از عذاب وجدان به تنگ آمده؛ دیگر نمیتواند چشم بر واقعیت ملموس و انکار ناپذیر ببندد، به فغان آمده، زده به سیم آخر.

اگر درد اسلام داری، درد ایران و ایرانی خورۀ روحت است، ضد جنگی، جمهوری خواهی، سلطنت طلبی،.... پیش از آنکه دیر شود باید هر آنچه در توان داشت هزینه سرنگونی کلیت رژیم ایرانی کُش و ایران ویران کُن کرد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

...

by پندارنیک on

 

 

جنگ تحمیلی را با بقیه مسائل قاطی نکن، نازنین.......این جنگی که شما
ازش صحبت میکنی‌، یک رویداد "تحمیلی" خارجی‌(بخوان: از جانب صهیونیست‌ها
که درد بی‌ درمانشان، برتری‌طلبی آنهاست) خواهد بود. رودررویی نظامی ملت
ایران با متجاوزین بیگانه، اثری غیر از تحکیم پایه‌های متزلزل قشر حاکم در
ایران ندارد. 


Demo

خود خوانی و خود زنی

Demo


به «اسم اسلام» کجا و «انزجار از اسلام» کجا؟ همانا که انزجار از حق و حقیقت چها که نمیکند. توانایی درست خوانی را میگیرد و بشر را کور و زبون کرده و در آخر او را به خود زنی و خود سوزی وا میدارد!