شهوترانی در ایران

Fred
by Fred
06-Mar-2012
 

تعدد همسر نماد تحقیر و زن ستیزی است؛ جایگاه زن را تا حد یک کالا که میشود به تعداد ابتیاع و تصاحب کرد پایین می آورد و مرد را در جایگاه فاقد احساسات و تسلیم به غرایز شهوانی حیوانی مینشاند.

در نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، نتنها بر طبق قوانین دختر بچه ها و بانوان ایرانزمین نیمه بشر حساب میشوند، میشود همزمان آنان را اجاره مدت دار (صیغه) کرد و چند تا هم به "همسری" دائم گرفت.

فارغ از ناهنجاریهایی که موقعیت اجتماعی و قانونی فرزندان بر آمده از این روابط مسموم به وجود می آورند، تسهیل شهوترانی مردان ابله و خود پسند توسط قانونگذاران مصداق بارز شغل شریفی است که با قانونگذاری کاری ندارد.

آندسته از ایرانیان که سعی میکنند بر این بربریت از طریق قانون مسلمین حاکم فائق آیند هنوز میزان ددمنشی طرف را نشناخته و آب در هاون میکوبند.

تنها و تنها راه رهایی؛ تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت مسلمین حاکم، "اصلاح طلب" و غیره میباشد و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
onlyinamrica

Mr Ala

by onlyinamrica on

I think Fred has deep pockets and donates a lot so he can get the two posts daily. He is full of anger and hatred though.  


HHH

What Gives

by HHH on

He's from Israel and he seems to hate Iran and he comes up with every execuse to insult Iranians and Iran because of what a few people within IRI regime do. Why does he post so many blogs against IRI & Iran? Because Israeli agents feel a responsibility to fight everyone who's not like them or support them, kind of like Hitler! I'm sure he either lives in Israel or in America. His blogs are more like jokes to me. He usually talks about subjects that were obvious to Iranian 8 year olds back in 1980!


Azarbanoo

Fred, I agree

by Azarbanoo on

Well said blog.


Mohammad Ala

What gives....?

by Mohammad Ala on

WHY Fred gets two featured blogs every day (rain or shine) whereas blogs with more comments and visits do not get featured!?  As he keeps saying…. What Gives?


Demo

ایرانی و شهوتش

Demo


تذکر به شتر مرغ چموش چو کوبیدن آب است در میدان شوش! شناسنامه صادره از اداره ثبت احوال کشور برای حکام غالب بر ایران آنها را ایرانی معرفی میکند. برای شناسایی شان بعنوان مسلمین لازم به احضار ارواحشان بعد از مرگشان و بعد از عزیمتشان از این دنیا ست و مراجعه به ثبت احوال خالق جسم و روحشان. حالا تا ابد هی زور بزنیم و شهوت ایرانی را بخواهیم بجای محکوم نمودن آنجایش به حساب دینش!؟ بنویسیم. راه بجایی نمی بریم که نمی بریم.