زمانیکه خدا هم لات میشود

Fred
by Fred
12-May-2010
 

 علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور نظام پر برکت از مشاهدات خود در سفر اخیر هیئت همراه رئیس جمهور به نیویورک میگوید


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred