مولا

Fred
by Fred
25-May-2010
 

میگویند تاریخ آینه تمام نمایی است که برای گرفتن عبرت نیز بکار میرود.

 اگر چنین باشد پر بدک نیست که به این بخش از فرمایشات "امام خمینی" که طرفداران "اصلاح طلب"  او بدنبال باز گرداندن ایران و ایرانی به دوران آن امام  میباشند گوش جان فرا داده شود.  

 


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred