استودیو110 اوین تقدیم میکند

Fred
by Fred
24-Sep-2009
 

بجز طراحان پیشتاز در صحنه پردازی، استودیوی جدید مجتمع چند منظورۀ اوین امکانات زیادی از جمله زیر نویسی متن مصاحبه را هم دارد.

سعید حجاریان از اولین دعوت شدگان است و نه تنها راجع به سه پایۀ سنتی و ماکس وبر پسند مشروعیت رهبری توضیح میدهد، رهبری در حکومت پر برکت را دارای پایه مشروعیت چهارمی هم میداند که وبر از آن حرفی نزده است. "رهبری در ایران ادامۀ ولایت پیامبر است."

Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred