افتخار علیرضا افتخاری 2

Fred
by Fred
19-Nov-2010
 

علیرضا خان افتخاری که پس از قربان صدقه رفتن جناب رئیس جمهور محبوب القلوب مورد ابراز نفرت ایرانیان زیادی قرار گرفت و کار بجایی رسید که گفت از ایران برای همیشه خواهد رفت، که نرفت، سرانجام به قول معروف به مشروطه اش رسید، ویدیو ضمیمه.

در ضمن پر بدک نخواهد بود اگر آندوستانی که در کنسرت 6 (شش) ساعتۀ آقای علیرضا خان در کانادا بودند راجع به آن ماراتن خوانندگی بقیه را در جریان بگذارند.

//iranian.com/main/blog/fred-150

//iranian.com/main/blog/fred-156

Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

محمود

Fred


درست میگویی، رادمردی و وقار  بنان و ایرج  و نوری کجا و ادا اطوار غلام و چاکر صفتی اینها کجا.


mahmoudg

what a bunch of BS

by mahmoudg on

i think he practices how to bow to his knees all morning. Short of kissing their feet he did everything else.