بسیجی‌ قاتل شناسایی شد: جواد گودرزی

بسیجی‌ قاتل شناسایی شد: جواد گودرزی
by Hovakhshatare
18-Dec-2009
 


هنوز وقت هست که در کنار مردم و در مقابل نظام خونخوار بایستید

 


Share/Save/Bookmark

Recently by HovakhshatareCommentsDate
Gathering momentum
19
Jul 28, 2010
Rise & Fight
21
Jul 14, 2010
تبعیدیان Exiles
-
Mar 14, 2010
more from Hovakhshatare