آزادی، جز تو چیزی مقدس نیست

آزادی، جز تو چیزی مقدس نیست
by Hovakhshatare
01-Mar-2010
 

آزادی، جز تو چیزی مقدس نیست

به تو رسیدن کاره هر کس نیست

از تو نوشتن خوبه اما بس نیست
Share/Save/Bookmark

Recently by HovakhshatareCommentsDate
Gathering momentum
19
Jul 28, 2010
Rise & Fight
21
Jul 14, 2010
تبعیدیان Exiles
-
Mar 14, 2010
more from Hovakhshatare