من از دیار عروسک‌ها میام - Ghogha-Aroosak Kooki

من از دیار عروسک‌ها میام - Ghogha-Aroosak Kooki
by Hovakhshatare
04-Feb-2010
 

من از دیار عروسک‌ها میام   منم یک زنی‌ تنها در آستانه فصلی سرد

Share/Save/Bookmark

Recently by HovakhshatareCommentsDate
Gathering momentum
19
Jul 28, 2010
Rise & Fight
21
Jul 14, 2010
تبعیدیان Exiles
-
Mar 14, 2010
more from Hovakhshatare