هرچه بی داد بیش فریادمان بلند تر، آیا صدایمان را نمی شنوید؟


Share/Save/Bookmark

iransource
by iransource
25-Aug-2009
 

اما هر شب ما ایرانی ها، دور هم جمع می شویم. همه با صدای الله و اکبر گفتن مان، با هم بودن مان را به هم یادآوری می کنیم.

نمی دانم تا کی می توان آن را ادامه داد؟ خیلی ها که شب ها الله و اکبر می گن اصلا مسلمان نیستند. زرتشتی، مسیحی، بی دین و با دین. همه و همه جمع می شوند و با هم بودن را با صدا کردن خدای بزرگ به هم نشان می دهند.

آنها صدای ما را چه بخواهند و چه نه، می شوند. و از این می ترسند. چون او نه دست نشانده خارجی است نه می توانند زندانی اش کنند.

الله و اکبر دیگر نشانه مسلمان بودند نیست. بلکه وسیله ای است که با آن یکدیگر را صدا بزنیم. و به هم یادآوری کنیم که تنها نیستیم.

اما فریاد زدن به تنها یی کافی نیست. باید به قدم بعدی مان هم فکر کنیم

راه حل شما چیست؟ چگونه می توان به پیشرفت جنبش سبز کمک نمود؟نظرات خود را به این ایمیل بفرستید. iransource@gmail.com

در گسترش این پیام از این راه ها با ما همکاری نمایید:

1.      این فیلم را دانلود و برای آشنایان تان ارسال نمایید. (از طریق بلوتوث یا ایمیل). برای دانلور اینجا را کلیک نمایید.

2.      به وبلاگ ما رفته و نوشته های آن را برای دوستان تان ارسال نمایید. آدرس وبلاگ ما: sourceiran.blogspot.com

3.      روی اسکناس شعار سبز بنویسید.

4.      هر شب الله اکبر گفتن را ادامه دهید

 

اینترنت را کنترل می کنند اما موبایل های شما را نمی توانند کنترل کنند. اگر نگران ارسال این پیام از طریق اینترنت هستید، آن را دانلود نموده از طریق بلوتوث برای دوستان تان ارسال نمایید.

 

The more unjust actions, the louder our shouts, can’t you hear us?

They steal our votes, silence our “NO.” They cut the telephone, mobile, Internet, newspaper.. all just to silence our “NO.” Jailed, tortured and raped our friends to silence their “NO.”

But we Iranians gather together every night.  We still have our Alaho Akbar to remind ourselves that we are together.

I am not sure how long we can proceed? Many people who shout Alaho Akbar every night are not Muslims at all. Some are Zoroastrians, some Christians, Some believers and some non believers but they show each other that they are together just with calling GOD.

They can hear us even if they don’t want it and them afraid of it. Because God is not foreigners puppet and they cannot arrest him.

Alaho Akbar is no more the sign of being Muslims. But it is a sign to call each other and remind us that we are not alone.

But the shouts aren’t enough.  What is your solution?  How can we help the green movement?  E-mail iransource@gmail.com.

Spreading the message -  we can assist by:

Download this film and send your family. (Via Bluetooth or email). Click here to download.

Read the blog and share with your friends send.  Click here for a link to the blog, or you can go directly to:  sourceiran.blogspot.com

Write green slogans on your currency.

Every night say Allahu Akbar from your roof.

They can try and block our mobiles and our internet but you can be in control. If you don’t want to send this message via e-mail, you can download from our blog and send to your friends via Bluetooth.

   

Share/Save/Bookmark

more from iransource
 
Ostaad

How do we know your downloadable meterials do not...

by Ostaad on

include Trojans, Key-loggers, and other malware to steal cookies and personal data to send back to your organization without the user's knowledge? Your organization could be for all practical purposes a front for some governments including the IRI.

You have no "About Us" nor any Privacy Policy statements on soureiran.blogspot.com, and your email is a public email account! Now that's a hell of a way to ensure trust and confidence in you site!

I am not sure why you don't have enough respect of your readers, who happen to by very very cyber-savvy, to at least reveal your Privacy Policy, which is an essential requirement for ANY organization that asks people to download data, share personal data and/or distribute data for them.  I think it is your responsibility to prove you are HONEST before asking the people to share information with your "organization". I'm afraid you have failed the first task of integrity and honesty.

Anyone and his cousing can setup a web site, the question is can you be TRUSTED!