برای تنفس

jimzbund
by jimzbund
08-Jul-2009
 

در یک جلسه ترحیم ترکی به دوست بغلیش میگه :شنیدی ؟ آقا جواد هم فوت کرد . رفیقش با تعجب میگه : اه اون دیجه چرا ؟ اون که دیپلم داشت !


Share/Save/Bookmark

Recently by jimzbundCommentsDate
My last blog
6
Dec 18, 2009
A suggestion to Iranian.com
1
Dec 11, 2009
مهدی بلند شوکه گندش در اومد
-
Dec 07, 2009
more from jimzbund