در جایی دیگر گفت مهاجرانی

Kashk
by Kashk
05-Mar-2011
 

گر انقلاب کنی‌، آخوند زاده برنجانی

چرا اصلاح مصلحت ندانی، کز این راه، دلار نفتی‌ به آخوند رسانی

ادامه ندارد


Share/Save/Bookmark

more from Kashk