تاريخ و دوربين ١

تاريخ و دوربين ١
by Khar
12-Aug-2010
 

زائرین کربلا پای پیاده در زمان قاجار , به این عکس خوب دقت کنید و سعی کنید که یک سوال ساده را جوابگو باشید. ایا جامعه ایران از نظر فکری و اجتماعی در صد و پنجاه سال گذشته پیشرفتی کرده است؟ شما چه فکر میکنید؟


Share/Save/Bookmark

Recently by KharCommentsDate
A Christmas Sermon On Peace
8
Dec 25, 2010
Davoud Azad - Sanama
4
Dec 13, 2010
Be the Turkey
6
Nov 25, 2010
more from Khar
 
Amir Sahameddin Ghiassi

The lack of education is our biggest problems

by Amir Sahameddin Ghiassi on

If Our peopel can think and be free from the ignorant, we will have progress. We need education, a real education that bring humanity and thinking and tolerance to us.  


ebi amirhosseini

Prez Jaan

by ebi amirhosseini on

None whatsoever!!.

Ebi aka Haaji


Farah Rusta

جواب

Farah Rusta


بسیار در این زمینه پیشرفت حاصل شده است. زوار کربلا و نجف این روز‌ها با مدرنترین اتوبوس‌ها و تور‌های مسافرتی بی‌ عتبات

رفته

//rahnamagasht.com/ads-649.html

 

 

و به زبان انگلیسی‌ به روضه خوانی گوش میدهند.

 

 

FR


Red Wine

...

by Red Wine on

قطعاً هیچ تغییری نکرده است.

این عکس گرفته شده از یک کاروانسرایی که بین تهران و شهر ری بوده است و این افرادی که مشاهده می‌کنید زائر نبودند و بلکه رعیت و حمالند ! اینان نوکران افرادی پولدار بودند که در اینجاها اقامت میکردند . سفر به عتبات عالیات نیازمند پول فراوان بود که شامل هر کس نمی‌شد.

اینان آنقدر بد بخت و مسکین مآب بودند که با آنکه به آنجا می‌رفتند..چون خرج زیارت نمیدادند،کسی‌ نمیتوانست آنان را برای مکه حاجی و برای کربلا،کربلایی صدا کنند.

همچنان وضع فرهنگ ما اسفناک است،دائم به آقایان میگوییم که مشکل فرهنگیست و اینان میگویند شاه خوب است یا سوسیالیسم ؟!

سپاسگزاریم.