بهاران میرسد از راه یاران

Khar
by Khar
21-Nov-2010
 

  بهاران میرسد از راه یاران، اگر چه اندکی تاخیر کرده است - دکتر مصطفي باد کوبه اي


Share/Save/Bookmark

Recently by KharCommentsDate
A Christmas Sermon On Peace
8
Dec 25, 2010
Davoud Azad - Sanama
4
Dec 13, 2010
Be the Turkey
6
Nov 25, 2010
more from Khar
 
Khar

SamSam, now that's funny ;-))))

by Khar on

.


Khar

Shazdeh aziz

by Khar on

Thanks for writing down the poem. As long as there are voices like Dr. Baad-Koubehie coming out of Iran there is still hope for the Iranian nation 

گمانم باغبان را مرده پنداشت


vildemose

sam sam jan: Mordam az

by vildemose on

sam sam jan: Mordam az khandeh. You made my day..


Shazde Asdola Mirza

ولی‌ غافل که آیات طراوت ... خدا بر برگ گل تحریر کرده ست

Shazde Asdola Mirza


 

"خزان گلخانه را تسخیر کرده ست

گل و گلبوته را تحقیر کرده ست

بجای شاخه‌های یاس و شب بو

نهال یائس را تکثیر کرده ست

گمانم باغبان را مرده پنداشت

ز بس پژمرده گل تسخیر کرده ست

خزان را چرخ گردون بال و پر داد

مگو کان باغبان تقصیر کرده ست

چون حق را حق‌خود پنداشت در باغ

تبر را تیغ حق تفسیر کرده ست

خزان با نسل گل زان رو در افتاد

که مفتی لاله را تکفیر کرده ست

چنان از خواری گل با چمن گفت

که جای خار و گل تغییر کرده ست

ولی‌ غافل که آیات طراوت

خدا بر برگ گل تحریر کرده ست!

بهاران می‌رسد از راه یاران

اگر چه اندکی‌ تأخیر کرده ست"


SamSamIIII

و خر گرامی

SamSamIIII


 

با پوزش از دوبل وراجي, در پاسخ به دلگيری برخی دوستان از استاد بادکوبه اي در باب کاربرد واژۀ تازی در چکامه اش من سروده ايشون رو از واژۀ "تازي" پاک کردم و حتی واژگانی  که  ريشه عربی داشت ؛:) رو زدودم و چند بندي افزون که به دوستان بر نخوره.

هرگه تو گويی الوطن  من ياد کوس کس ميکنم
من کی چلو مرغ و کباب با کوس برابر ميکنم(ديپندز اف کورس)
هرگه تو گويی الوطن تو بويه القاعد دهی
من کی نسيم قاعده با خوش کوتکس سر ميکنم
هرگه تو گويی الوطن من ياد حزب الا و نصرالا روم
من کی درفش کاويان با رنگ عن بر ميکنم(رنگ پرچم حزبلا)
هرگه تو گويی الوطن هر اشتری رَم ميکند
بيند به چشمش شيخکی را که شتر هم ميکند
هرگه تو گويی الوطن تو بويه لبنان ميدهی
من دختر بدبخت بَم با  فاتمه چپ گووز بعلبک کی برابر ميکنم
هرگه تو گوي الوطن تو بويه اسهال ميدهی
من کی  جوال کاوه بر اسهال طلب تن ميکنم
هرگه تو گويی الوطن خر هم کشد خميازه ای
يونجه خورد عر عر کند خندد به رويت لودگی

سام


Khar

SamSam you said it buddy

by Khar on

.


SamSamIIII

Genuine, brave

by SamSamIIII on

 

& original in that barahoot of ignorance & self interest.

thx amou 

 

Path of Kiaan Resurrection of True Iran Hoisting Drafshe Kaviaan //iranianidentity.blogspot.com //www.youtube.com/user/samsamsia