دليل داد زدن

Mohammad Ala
by Mohammad Ala
05-Aug-2011
 

چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند صدایشان را بلند می‌کنند و سر هم داد می‌کشند؟

چرا با وجودى که طرف مقابل کنارمان قرار دارد داد می‌زنیم؟ آیا نمی‌توان با صداى ملایم صحبت کرد؟ چرا هنگامى که خشمگین هستیم داد می‌زنیم؟

هنگامى که دو نفر از دست یکدیگر عصبانى هستند، قلب‌هایشان از یکدیگر فاصله می‌گیرد. آن‌ها براى این که فاصله را جبران کنند مجبورند که داد بزنند. هر چه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است و آن‌ها باید صدایشان را بلندتر کنند.

هنگامى که دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقى می‌افتد؟ آن‌ها سر هم داد نمی‌زنند بلکه خیلى به آرامى با هم صحبت می‌کنند. چرا؟ چون قلب‌هایشان خیلى به هم نزدیک است. فاصله قلب‌هاشان بسیار کم است

زندگي بافتن يک قاليست

؛نه همان نقش و نگاري که خودت مي خواهي.

 نقشه را اوست که تعيين کرده

تو در اين بين فقط مي بافي.

نقشه را خوب ببين!

!نکند آخر کار،قالي زندگيت را نخرند

(poet: Afshin Sami)
 


Share/Save/Bookmark

Recently by Mohammad AlaCommentsDate
خبر نامه ی از ایران
-
Jul 17, 2012
قهرمانان جهانی ایران
3
Jul 12, 2012
"تقدیم" نامه یک کتاب
1
Jul 08, 2012
more from Mohammad Ala
 
Esfand Aashena

If you don't yell they won't listen to u! There's no other way!

by Esfand Aashena on

Actually in the movie How Do You Know (2010) the character played by Jack Nicholson is talking to his son and his tone goes up towards yelling.  His son tells his dad not to yell because when he never listens when he yells.  The dad askes "Never"? and the son says "ever"!

Then the father tries talking without yelling and says this is really hard!  That is one the best part of the movie ;-)

In general I think yelling or better called as being "passionate about something" is ok.  Some families are constantly yelling and the children grow up yelling at each other!  It can be fun!  dysfunctional but fun!

Problem is when you're outside your family and have to talk to others or get into relationships or marry someone and so on and so forth.  Bottom line yelling is ok, is ok! 

Everything is sacred


Mohammad Ala

Thank you.

by Mohammad Ala on

Thanks Souri jaan.  Thanks Dr. Saadat Noury.

Yes, Dr. Noury, the poet seems to be Mr. Afshin Sami.  Credit is given.


M. Saadat Noury

نوشتاری آموزنده

M. Saadat Noury


 

و سروده ای بسیار دلنشین ، که گویا از افشین سامی باشد:
//www.shereno.com/8214/7678/71145.html
//www.shereno.com/profile.php?uid=8173&op=show

 


Souri

Thank you dear Mr Ala

by Souri on

This is one of the best inspiration I have ever read. Although I had already received by email but it is always a joy to read it again.

It is so nice of you the share it with everybody at IC. I think we all must read it many times !