ملکه لندن هر یوم به اسم حق به کنیسه میرود

Mona Tahiri
by Mona Tahiri
06-Oct-2009
 

the position in the Empress of UK in the sight of Baha'u'llah. this can be seen on page no. 239 of the book Majmu'ih Asar-i Qalam-i A'la

ورقه، آقا شاهزاده علیها بهاءالله

به نام خداوند یکتا یا ورقتی علیک بهائی لله الحمد در ایّام الهی به امطار رحمت نامتناهی فائز شدی؛ از کأس عرفان نوشیدی و به افق اعلی توجّه نمودی. ذکر این مقام در کتاب الهی مخلـّد و باقی است. عنقریب شئونات دنیا و آنچه در آن موجود به عدم راجع، چه که قابل بقا نبوده و نیست. از فضل حق جلّ جلاله به مقامی فائز شدی که فخر ملکه های عالم است. ملکه لندن هر یوم به اسم حق به کنیسه میرود و به گمان خود به ذکر حق مشغول است، ولکن حق بر غفلتش شهادت داده و میدهد، چه که از عرفان او محروم و به اسمش متمسّک؛ و همچنین سائر امپراطوره های عالم. قولی سبحانک اللّهمّ یا الهی لک الحمد بما نوّرت قلبی بنور معرفتک و ایّدتنی علی عرفان مشرق آیاتک و مطلع بیّناتک اسألک بأن توفّقنی علی الاستقامة علی حبّک و امرک. ای ربّ تری أمتک متمسّکة بحبل عطائک و متشبّثة بأذیال ردآء رحمتک. اسألک أن لاتخیّبها عمّا قدّرته لأوراقک و امائک اللائی طفن عرشک الأعظم و مقامک العالی الرّفیع. الحمد لک فی کلّ الاحوال یا اله العالم و مقصود الامم و محبوب افئدة العارفین


Share/Save/Bookmark

Recently by Mona TahiriCommentsDate
Why I am a Baha'i
-
Oct 29, 2011
Martyr of the Bahá’í Faith: Muhammad Movahhed
-
Oct 27, 2011
The Baha'i Obligatory Pilgrimage
2
Sep 29, 2011
more from Mona Tahiri
 
Sen McGlinn

The series AQA has many

by Sen McGlinn on

The series AQA has many volumes, and volume 4 has been re-issued with different page numbers. Moreover the Bahai Studies Association in Ontario has started to re-issue them, combining different volumes in the old series into new volumes. So without the volume number, publisher and date, and page number, it is virtually impossible to locate something in the AQA series.

The BIC electronic library has a wide range of bahai scriptures and a good search function :

//reference.bahai.org/fa/fsearch.html

but I couldn't find this letter there.

No it is not a sin for Bahais to cite their sources ! 

 

~~ Sen McGlinn

 

 

What I can do, is keep my arm
from bringing others any harm.
How can I give the enviers ease?
They are themselves their own disease.
(Sa'di, Gulestan 1:5)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
//senmcglinn.wordpress


abdAllah

نه ترجمه نه راهنما نه شماره صفحه؟؟؟؟؟

abdAllah


د وستان بهایی , این کتابی که منا خانم ارجا دادند نه مقدمه و نه صفحه راهنما دارد و نه صفحهاتش شماره دارد پس بنابر این هیچ کس نمیتواند هیچ صفحه مشخصی رابسادگی پیدا بکند این دلیلش چیست؟مگر شماره گزاری صفحات در عقیده شما گناه است؟یا اینکه کلا علت دیگری دارد من نمیدانم...