دیدن ماه

دیدن ماه
by Orang Gholikhani
22-Jan-2012
 

ماه را نشان کردم

تا ببینی

سپیدی مریض وارش

سیاهی قسمت نهانش

ماه را نشان کردم

تا ببینی

حفره های مخدوش روحش

آرامش دریای متروکش

ماه را نشان کردم

تا ببینی

در خواب مستی رویایش

افسانه دنیای  تخیلیش

ماه را نشان کردم

ولی مسافری از آن افتاد

به گریبانت

کشف کرد سیاهی روحت

پوشاند صداقت محجوبت

فنا کرد آرزوی زیبایت

برای سالها برای نسلها

کی دوباره پاک بینی

آن رخ ماه

 

 

ماه را نشان کردم

تا ببینی

و تو فقط

 نوک انگشتم نگاه کردی

اورنگ
Jan 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Merci G. Rahmanian

by Orang Gholikhani on

Thank you for your translation :

//iranian.com/main/blog/g-rahmanian/catechism

I'll add it to the original post.

Orang


Orang Gholikhani

Thanks Darius jan

by Orang Gholikhani on

Happy you liked it.

Ghorbanat

Orang


G. Rahmanian

Mr. Gholikhani:

by G. Rahmanian on

Please see the translation of one of your poems under the title, "Catechism."


Darius Kadivar

Love Meliès

by Darius Kadivar on

Great Poem as usual Orang Jan

Thanks for sharing ! 


Orang Gholikhani

Thanks souri jan :

by Orang Gholikhani on

you are always welcome

Orang


Souri

حفره های مخدوش روحش ...آرامش دریای متروکش

Souri


Beautiful poem, dear Orang.

When it comes to the Moon, I always feel  something mystics about it.

Thanks for your mystical poem :)