خانه تکانی


Share/Save/Bookmark

خانه تکانی
by Orang Gholikhani
27-Apr-2012
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خوشبختی را قاب کن

بگذار روی طاقچه

برای فراموشی بوی نای

 

خاطره را بخر

به توانائی قلبت

به قیمت خورشید

 

که مینوازد برگ شمعدانی را

در پهنای تنگ باغچه

میان خانه ساکت

 

آنجا که نباید نفس کشید

مبادا خوشبختی محو شود

و صدا فریاد شود

 

شک و درد  را

زیر فرش قایم کن

از دید  ونگاه مردم

 

 پنجره را بدرخشان

بسان الماس

تا با رنگین کمان فخر فروشد

 

نگران نباش

پرده سفید جلوی نور را میگرد

کسی چیزی نمیبیند

 

همه چیز جای خود میماند

خوشبختی             ,  خاطره 
،                    نگاه مردم

همه چیز جای خود میماند

 

شادی را کجا جا میدهی

و عشق را در کدام جعبه

قبل از بستن در

برای همیشه

اورنگ

Avril 2012

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Merci Souri jan

by Orang Gholikhani on

welcome back :-)


Souri

Yes, very true

by Souri on

آنجا که نباید نفس کشید

مبادا خوشبختی محو شود

و صدا فریاد شود

Merci