تا فردا

تا فردا
by Orang Gholikhani
06-May-2012
 

چرا فردا نمیآید

که دستم را بگیری

چرا فردا نمیآید

برای واژه إی گرم

برای بوسه إی نرم

چرا فردا نمیآید

انتظار راهی نمیآبد

در  التهاب نا گفتنیهایم

که میشمارد  لحظه

به امید  بعید عشق

که میرقصد هراسان

در سکوت اظطراب

اظطراب شبپره

که میرقصد هراسان

چرا فردا نمیآید

که دستم را بگیری

اورنگ

Mai 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks Souri Jan

by Orang Gholikhani on

You caught it well !

Ghorbanat

Orang


Souri

Very nice Orang jon

by Souri on

Beautiful! Full of hope and worries, typically amoureux :)