رهگذر بیراه

رهگذر  بیراه
by Orang Gholikhani
07-May-2012
 

رهگذری در کوچه میگذرد

بی عشق

چشمان به افق خیره ولی خسته

بی حس

سنگها از آسمان بیافتند بر آغوش زمین

بی جاذبه

عشق شده مترود خانه متروک

بی کس

آدم آدم را نمیخواهد

برای آدمی

زمان دنیا را نمیابد

بی دلیل

رهگذر راهی ندارد

بی عشق

خسته است جائی ندارد

بی حس

شعر ما پایانی ندارد

بی مرگ

اورنگ
Mai 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Anahid jan

by Orang Gholikhani on

thnks for reading and your comment.

ghorbanat

Orang


Anahid Hojjati

Beautiful poem Orang jan

by Anahid Hojjati on

 

 آدم آدم را نمیخواهد

برای آدمی

For many, this is indeed true. Thanks for sharing.


Souri

:)

by Souri on

Orang jon

I was the first fan of your poetry, too. Did you forget?

The reason for the fewer commentators, is obvious. We have fewer visitors now, unfortunately. Even myself, do not read everything on these pages, like I was doing before. Only a few contributors interest me, now. 

And of course you are always among those few ones :)

 


Orang Gholikhani

Souri you are the last one so the best one:-) !

by Orang Gholikhani on

Thanks, you are the last one who continue leaving comment here!

So thanks twiice.

Orang

 

 


Souri

Beautiful again

by Souri on

I liked it a lot. Thanks for sharing.