خفقان

خفقان
by Orang Gholikhani
06-Sep-2012
 

هوا آتش گرفته زیر خورشید

دل خفقان گرفته از درد تحقیر

زمین گناه کار است که داد نمیزند

نفس نمیکشد فرار نمیکند

خفقان را آهسته به بازی میگیرد

سهم من گناه

فرار من سرنوشت

ضعف من سکوت احساس

یک باور

باور مهربانی

باور پناهنده به عشق

در تاریکی سایه

فرار به نیمکت تنهئی

آخرین فرار

برای سیلی خوردن از کلمات

در جنگ بی واهمه با حقیقت

این آخرین فرار از خفقان

برای پناهی در تنهائی

اورنگ
Sept 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks souri jan

by Orang Gholikhani on

your comments are always inspiring.


Souri

Very beautiful, thank you

by Souri on

ضعف من سکوت احساس

یک باور

باور مهربانی

باور پناهنده به عشق