میخواهم بدانم


Share/Save/Bookmark

میخواهم بدانم
by Orang Gholikhani
01-Nov-2012
 

رویای تو چیست

میان این شب نادانی

در خواب دربسته خرافات

میخواهم بدانم

حسود به کدام نور

برای کدام سراب

دلت فشرده میشود

میخواهم بدانم

 

عدالت چشم بسته لال شده

منطق روشن بین کور

و فریاد شعر خسته

چرا هر گوشه دروغ و حاشا مانده

میخواهم بدانم

 

آب زلال که دل کوه میشکافت

رفت به دره

بدنبال نوای گنجشکهای خانه

چرا به مرداب رسیده

میخواهم بدانم

 

قبل از مرگ

قبل از آخرین رویا

میخواهم بدانم

که عشق برای تو چیست

 

همبستگی سوته دلان

رنگین کمانی در دل تو نیست

بعد از سالها        قرنها

قبل از مرگ

قبل از آخرین رویا

میخواهم بدانم

بگو کی کجا چرا

این راه به رویا نرفت

قبل از مرگ

قبل از آخرین رویا

 

..... میخواهم بدانم

 

اورنگ

Nov
2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

مرسی منوچهر جان

Orang Gholikhani


یاد دوستان کردن همیشه لذت قلب ااست


Manoucher Avaznia

صحبت از رویای

Manoucher Avaznia


صحبت از رویای هشیاران مکن؛

خواب سرد و خستۀ یاران مکن.

تشفشانی می طلب از رب عشق.

یاد باد و رحمت باران مکن.


Orang Gholikhani

Thanks Azadeh jan

by Orang Gholikhani on

Ghorbanat

Orang


Azadeh Azad

Wow!

by Azadeh Azad on

Orang jan,

I am speechless! Such a great poem, beautifully and sadly reflecting our times, our people!  I , too, want to know; I, too, want to know before the last dream!

Thanks for sharing,

Azadeh