چنین گفت رستم

persian westender
by persian westender
28-Oct-2012
 

چنین گفت رستم، اوفتاده و دردمند:

ها ها..ها‌..ها ها..هه هه..هه..هه هه

برایم نمانده هیچ ، به جز یک خنده بلند:

ها ها..ها‌..ها ها..هه هه..هه..هه هه

نه رخش ماند، نه توران، نه افراسیاب

ها ها..ها‌..ها ها..هه هه..هه..هه هه

"چه کسی‌ بود صدا کرد سهراب"؟

ها ها..ها‌..ها ها..هه هه..هه..هه هه

بسی‌ رنج برده بودم درین سالِ سی

‌ ها ها..ها‌..ها ها..هه هه..هه..هه هه

فارین پالِسی، فارین پالِسی، فارین پالِسی

چنین گفت رستم، اوفتاده و دردمند:

ها ها..ها‌..ها ها..هه هه..هه..هه هه

***

ناگهانی، بی‌ اختیار، بی‌ مقدمه!

بلعیدنِ هوای خیس، این‌همه!؟

توسطِ ریه‌ای که سالها آسم داشت

ناگهانی ، بی‌ اختیار، ولی‌ چقدر عجیب!

ارتعاشِ عضلاتِ یک واژنِ نجیب

که سالها آرزوی ارگاسم داشت

ناگهانی ،انقلابی‌ ،مثلِ فشنگ

دویدنِ دیوانه وارِ یک پای لنگ

جهیدنِ بلند با زانوی خورد شده

بعد، یک فرودِ بی‌ نظیر، هماهنگ


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
پاییز
2
Oct 19, 2012
more from persian westender
 
All-Iranians

ناگهانی

All-Iranians


 

ناگهانی ، به پیشواز_ نهنگ
انقلاب ، هدیه شد ز سوی فرنگ

بر جهیدنِ ، فراز_ ابهامات
در فرود ، سر بخورد سخت بر سنگ

همه ی ایرانیان