بحران کنونی


Share/Save/Bookmark

ramishar
by ramishar
27-Nov-2008
 

بحران کنونی تمام دنیا را دربر گرفته و جهانی است و هیچ یک نخواهند توانست خود را از دیگران جدا کند، زیرا در اقتصاد جهانی همه به هم پیوسته هستند و با هم ترکیب شده اند. بنابراین راه حل های سیاسی نمی توانند با راه حل های اقتصادی متناقض باشند ، به خاطر آنکه فقط یک اقتصاد وجود دارد، وباید به همان نسبت نیز یک سیاست وجود داشته باشد.

چنین وضعیتی هرگز در دنیا سابقه نداشته است! البته همیشه بحران های مالی، سیاسی و اجتماعی بوده اند ولی امروزه این بحران کلی و جامعی است که تمام دنیا را فرا گرفته است و هیچ کس نخواهد توانست که خود را از دنیا منفصل و جدا کند.

دنیا دیگر نمی تواند به عقب برگردد و مانند گذشته باشد. باید این امر را قبول کرد و کوششی برای برگرداندن وضعیت سابق به خرج نداد.

در طول تاریخ، انسان از طریق صفت خودخواهی – اگوایسم- به طور طبیعی ادامه به پیشرفت داده است و نباید درگسترش این صفت کسی را مقصر دانست زیرا این قصد و منطق طبیعت است. ما اکنون در بالا ترین مرحله گسترش این صفت، پی می بریم که همه یک سیستم کامل، انتگرال(جامع و یکپارچه) و جهانی هستیم و تأثیرات متقابل بین افراد دنیا وجود دارد و نه تنها بین افراد بشر ، بلکه به دلیل آنکه انسان خودپرست ترین موجود جهان است در درونش شامل تمام طبیعت اعم از جامد، گیاه و جاندار است و همه آنها نیز نیازمند به یک راه حل هستند که آن تسلط صحیح، یعنی "توازن و هماهنگی" است.

در چنین موقعیتی همه محتاج و نیازمند به یکدیگر هستیم. حرکت معکوس و وارونه وجود ندارد و نخواهد داشت. بیدار شدن قوای تمدن یگانه و کلی ، ما را وادار به درک این موضوع خواهد کرد که در دنیا نیروهای دیگری عمل می کنند یعنی نیروهای سیستم یگانه.

کسی که هرچه زودتر به این امر پی ببرد، با ارتباط صحیح با سیستم کلی، موفق خواهد شد که سریعاً از این ویرانگی و آوارگی رها شده و وضعیت خود را از نظر اقتصادی، اجتماعی و تربیتی بهبود بخشد.


Share/Save/Bookmark

 
Khar

.....

by Khar on

World Socialism?