همه با هم به سوی خر شدن


Share/Save/Bookmark

Sharareh Golshani
by Sharareh Golshani
07-Apr-2009
 

با انسانی زیرک، باهوش، نابغه، و محترم (که خرش هم بسیار می رود) گفتگو میکردم.

گفت "تو یک نابغه ای، اما هرگز هیچ خری نخواهی شد".

بفکر فرو رفتم.

این جمله چند روزیست مرا کلافه کرده، دست از سرم بر نمی دارد. افکار گوناگون در جنگی خونین با هم به مبارزه برخاسته اند. از طرفی می خواهم به دنیا ثابت کنم من هم می توانم خری از خرها باشم و تصمیم می گیرم که در راه خر شدن هر قدمی را بردارم. از سوی دیگر می خواهم فریاد بزنم که "دنیا پر از خر است و من همان گوساله ای که هستم خواهم ماند"

البته اگر هم قرار بر این باشد که خری باشم، هنوز نمی دانم چه خری می توانم باشم. آیا موفقیت یک انسان از دید دیگران ارزیابی می شود یا از دید خود او؟ و بر چه اساسی؟

به ساز چه کسی باید رقصید تا روزی جزو خرها شد؟ که روزی غریبه ای بگوید "او نه تنها یک نابغه بلکه خری هم هست" و در پاسخ بشنود "آری، او خرش هم بسیار می رود" و آیا اگر به این مقام نرسم پشیمان خواهم شد؟ آیا می توانم دلخوش به گوساله بودن باشم و یا تا آخر عمر حسرت خر نشدن را خواهم خورد؟

آری، چند روزیست که به خر شدن می اندیشم.

باید از این شخص تشکر کنم که مرا به فکر واداشت.

اما صبر خواهم کرد تا روزی که خر شده باشم...در آن زمان از او بسیار تشکر خواهم کرد.

تشکر خواهم کرد که با جمله ای کوتاه و پر معنی درهای طویله را به روی من گشود


Share/Save/Bookmark

Recently by Sharareh GolshaniCommentsDate
The Marriage Thing...
3
May 01, 2012
WHILE YOU WERE DYING…
2
Mar 14, 2012
Learning to be IRANIAN
7
Feb 07, 2012
more from Sharareh Golshani
 
Multiple Personality Disorder

Very clever,

by Multiple Personality Disorder on

...witty, and cunning.


default

Sharareh Khanoum

by Fatollah (not verified) on

Thanks very much for clarifying, by the way, I also enjoyed your writing very much! >:-o)

-F


Sharareh Golshani

Fatollah Jaan...

by Sharareh Golshani on

I believe "kherghe" is a robe or garment that the zahedin wore back in the day...so the poem is saying it takes years to get enough wool to either make a "zahed's robe" or a rope (I think meaning a leash here)  to tie around a donkey's (said nicely) neck...


default

Shazde Aziz !

by Fatollah (not verified) on

I am an illiterate when it comes to poetry, what does "خرقه" mean?

-F


Khar

;-)

by Khar on

...


Shazde Asdola Mirza

LOL, and you thought it was easy to become a khar ;-)

by Shazde Asdola Mirza on

سالها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش

زاهدی را خرقه گردد یا حماری را رسن