بلندترین شب سال، تقدیم به زندانیان سیاسی

Shifteh Ansari
by Shifteh Ansari
21-Dec-2011
 

در بلندترین شب سال...
کاری از محمد رضا کلانی، صدا: ایرج ادیب زاده، شعر هوشنگ ابتهاج، موسیقی مجید انتظامی، تهیه شده در گروه شهروندیار
کلیپی به مناسبت شب یلدا تقدیم به زندانیان سیاسی

زندان شب یلدا "

چند این شب و خاموشی؟ وقت است که برخیزم

وین آتش خندان را با صبح برانگیزم

گر سوختنم باید افروختنم باید

ای عشق بزن در من کز شعله نپرهیزم

صد دشت شقایق چشم در خون دلم دارد

تا خود به کجا آخر با خاک در آمیزم

چون کوه نشستم من با تاب و تب پنهان

صد زلزله برخیزد آنگاه که برخیزم

برخیزم و بگشایم بند از دل پر آتش

وین سیل گدازان را از سینه فروریزم

چون گریه گلو گیرد از ابر فرو بارم

چون خشم رخ افروزد در صاعقه آویزم

ای سایه ! سحرخیزان دلواپس خورشیدند

زندان شب یلدا بگشایم و بگریزم

«هوشنگ ابتهاج»


Share/Save/Bookmark

more from Shifteh Ansari
 
Roozbeh_Gilani

يلدا برای بينوايان شهر به سردی گذشت/شهرسه ميليونی مشهد 900 هزار

Roozbeh_Gilani


Sorry for being off topic a bit, but at least some of these political prisoners are there because of their desire for social justice and a fair societty, void of poverty.

//www.roshangari.net/as/sitedata/20111222121511/20111222121511.html


amirkabear4u

I agree

by amirkabear4u on

Sometimes ago I saw a comment, on this site, from a politician or somebody that basically said;

Any government with too many political prisoners is a WEAK government.

Maybe someone can remember the exact expression.

 

Fairness and Equality in Justice


Mona 19

با امید به آزادی هرچه زودتر همه آنان...

Mona 19


مونا


iraj khan

زندان شب یلدا بگشایم و بگریزم

iraj khan


A moving tribute to all the political prisoners.

Remembering those who are locked up

counting the days and nights waiting to be free again.

Thanks for posting it.


Souri

Thank you

by Souri on

for sharing this powerful clip.

Droud  bar hameh zendanian siasi dar Iran (va hameh donia)

Be omide azadi va pirouzi nour bar tariki.