شهر هرت


Share/Save/Bookmark

Souri
by Souri
11-Apr-2009
 

- شهر هرت جايي است که رنگهاي رنگين کمان مکروهند و رنگ سياه مستحب.
- شهر هرت جايي است که اول ازدواج مي کنند بعد همديگر  رو مي شناسن.
- شهر هرت جايي است که بهشتش زير پاي مادراني است که حقي از زندگي و فرزند و همسر ندارند.
- شهر هرت جايي است که درختها علل اصلي ترافيک اند و بريده مي شوند تا ماشينها راحت تر برانند.
- شهر هرت جايي است که کودکان زاده مي شوند تا عقده هاي پدرها و مادرهاشان را درمان کنند.
- شهر هرت جايي است که شوهر ها انگشتر الماس براي زنانشان مي خرند اما حوصله 5 دقيقه قدم زدن را با همسران ندارند.
 - شهر هرت جايي است که با ميلياردها پول بعد از ماهها فقط مي توان براي مردم مصيبت ديده، چند چادر برپا کرد.
- شهر هرت جايي است که خنده عقل را زائل مي کند.
- شهر هرت جايي است که مردم سوار تاکسي مي شن زود برسن سر کار تا کار کنن وپول تاکسيشونو در بيارن.
- شهر هرت جاييه که نصف مردمش زير خط فقرن اما سريال هاي تلويزيوني رو توي کاخها مي سازن.
- شهر هرت جايي است که گريه محترم و خنده محکومه.
- شهر هرت جايي است که وطن هرگز مفهومي نداره و باعث ننگه پس ميرويم  ترکيه و دوبي و اروپا و آمريکا و ....... را آباد ميکنيم.
- شهر هرت جايي است که هرگز آنچه ر ا بلدي نبايد به ديگري بياموزي.
- شهر هرت جايي است که وقتي مي ري مدرسه کيفتو مي گردن مبادا آينه داشته باشي.
- شهر هرت جايي است که دوست داشتن و دوست داشته شدن احمقانه، ابلهانه و ... است.
- شهر هرت جايي است که توي فرودگاه برادر و پدرتو مي توني ببوسي اما همسرتو نه ....
- شهر هرت جايي است که وقتي از دختر مي پرسن مي خواي با اين آقا زندگي کني مي گه: نمي دونم هر چي بابام بگه.
- شهر هرت جايي است که وقتي مي خواي ازدواج کني 500 نفر رو دعوت مي کني و شام ميدي تا برن و از بدي و زشتي و نفهمي و بي کلاسي تو کلي حرف بزنن.
- شهر هرت جايي است كه هر روز توي خيابون شاهد توهين به مادرها و دخترها هستي ولي كاري ازدستت برنمياد.
- شهر هرت جايي است كه مردمش پولشان را توی چاه میریزن و دعا میکنن که خدا آنها را از فقر نجات بده.
- شهر هرت جایی است که به بعضی از بیسوادها میگن پروفسور.
- شهر هرت جایی است که در مدرسه به بچه ها یاد میدن که جاسوسی والدین و فامیل شان را بکنن.
شهر هرت جايي است كه ........
 
 خدايا اين شهر چقدر به نظرم آشناست!!!!!!
 
تنها  راهش:  تک تک مردم باید خودشان را  عوض بکنن!!


Share/Save/Bookmark

Recently by SouriCommentsDate
Ahamdi brings 140 persons to NY
26
Sep 24, 2012
Where is gone the Babak Pirouzian's blog?
-
Sep 12, 2012
منهم به ایران برگشتم
23
May 09, 2012
more from Souri
 
Souri

Long life to editor!!

by Souri on

Thanks for have trimmed the text. I was getting desperate :o)

And Thank to you SamSam

 


default

Souri khanom daste shoma dard nakoneh!

by Anonymousdoorazvatan (not verified) on

IT SOUNDS SO FAMILIAR EVENTHOUGH I HAVE NOT BEEN THERE FOR MORE THAN 30 YEARS


SamSamIIII

خوب خانوم

SamSamIIII


 

 It came so beautifully shaped, but now it has a so ugly face. Why

بلاگت گر بباشد زشت يه جوری
ولی سام سام  ببخشد بهر ان لبخند سوری

 

 

//www.iranianidentity.blogspot.com/

//www.youtube.com/user/samsamsia


Souri

This blog (Re-edited)

by Souri on

I tried so hard to get a beautiful trim version! It came so beautifully shaped, but now it has a so ugly face. Why?

 

*** Merci Samsam jaan *****

I didn't want to post another comment just to thank you for your nice words. Hope you will read my reply. Thanks a lot.