ترک شیرازی

Souri
by Souri
29-Apr-2009
 

This has been posted in face book, by one of the friends. I don't know why he didn't think of posting it here, I find it so interesting. Hope you will enjoy

دعوایی که بین حافظ و صائب و شهریار بر سر "آن ترک شیرازی" اتفاق افتاده:

به قول حضرت حافظ:
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندو اش بخشم سمرقند و بخارا را

و صائب در جواب می گوید:
هر آنکس چیز می بخشد، ز جان خویش می بخشد
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندو اش بخشم سر و دست و تن و پا را

و شهریار در جواب می گوید:
هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد
نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را


سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند
نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال هندو اش بخشم تمام روح و اجزا را

و دوستی گوید:

هر آن کس چیز می بخشد، به زعم خویش می بخشد
یکی شهر و یکی جسم و یکی هم روح و اجزا را
کسی چون من ندارد هیچ در دنیا و در عقبا
نگوید حرف مفتی چون ندارد تاب اجرا را


Share/Save/Bookmark

Recently by SouriCommentsDate
Ahamdi brings 140 persons to NY
26
Sep 24, 2012
Where is gone the Babak Pirouzian's blog?
-
Sep 12, 2012
منهم به ایران برگشتم
23
May 09, 2012
more from Souri
 
Souri

Thanks Orang jaan

by Souri on

Ignore the ignorant, dear. That's what I do with this anonymous.

PS: Manouchehr, Thank you.


Orang Gholikhani

Souri jan

by Orang Gholikhani on

You could say that the freind is me. I sent it to NYDIPS (Not Yet Dead Iranian Poets Society) as I try contiously share poetry's love thru this group. //www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=26255916530

In Iranian.com I publish only my works to avoid any confusion and some annonymous comments that I see here.  

I'm realy desapointed by this annonymous post here which use Saadi name with something which is not a poetry. As I'm for freedom of speech I didn't flag it as offensive letting the person who write it feel how much he is rediculous and ignorant.

PS: I received it from my cousin Shabnam ;-) and I don't know who write the last poem.

Orang

 


Manoucher Avaznia

سوری جان؛

Manoucher Avaznia


ای گفتی.  دست مریزاد که حرف دل فقیر فقرا را زدی.  باز هم از این حرفها بزن.

 

 


default

و سعدی گوید

شاه چراغ برق (not verified)


و سعدی گوید:

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا
بخال هندویش بخشم دوتا تخم و یک درازا را

اگر بخشم زمال خود همی بخشم
نه چون آن حافظ جاکش، سمر قند و بخارا را